Stichting Kans voor een Kind

Privacyverklaring

 

Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, door bijvoorbeeld een kind aan te melden of een donatie te doen, willen wij graag dat u duidelijk kunt zien hoe wij uw gegevens verwerken en op welke manieren wij uw privacy beschermen. In deze Privacyverklaring leggen wij daarom, onder andere, uit welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen en wat uw rechten zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

U kunt contact met ons opnemen indien u vragen of opmerkingen heeft. Ook kunt u contact met ons opnemen als u gebruik wilt maken van een verzoek met betrekking tot uw rechten.

 

1. Soorten persoonsgegevens

Stichting Kans voor een Kind verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Niet voor iedereen zijn alle opgeslagen persoonsgegevens hetzelfde. Voor een normale boekhoudkundige verwerking van betalingen zijn vanzelfsprekend meer gegevens noodzakelijk (naam, adres en dergelijke) dan voor het versturen van een informatieve nieuwsbrief (alleen e-mailadres).

Voor het verwerken van persoonsgegevens naar aanleiding van intakegesprekken voor wensvervullingen geldt een stringente policy. Intakers verwerken tijdens deze gesprekken meer gegevens dan alleen naw-gegevens. Dit is nodig om een juiste beoordeling door het bestuur en Toetsingscommissie t.a.v. de wensaanvraag mogelijk te maken. Die gegevens betreffen onder meer informatie ten aanzien van gezondheids- en of andere persoonlijke gegevens van het kind of de kinderen voor wie een wensaanvraag is gedaan. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving in het intranet opgeslagen en verwijderd zodra ze niet meer relevant zijn voor het uitvoeren van de wens. Met andere woorden: korte tijd na het beoordeling en het vervullen van een wens dan wel een afwijzing van de wensaanvraag worden deze gegevens permanent verwijderd.

Wensintakers, bestuursleden, leden van de Toetsingscommissie en andere vrijwilligers die betrokken zijn bij een wensaanvraag en -wensuitvoering hebben allemaal individueel een privacyverklaring getekend. Zij verklaren daarin dat zij de benodigde gegevens alleen gebruiken om de wensaanvraag duidelijk te krijgen en de eventuele wensvervulling te kunnen realiseren.

Onderdeel van de intakegesprekken is dat ouders/verzorgers toestemming wordt gevraagd om de desbetreffende persoonsgegevens te gebruiken om wensbeoordelingen en -aanvragen te kunnen realiseren. Tevens wordt hun toestemming gevraagd om verslagen van wensvervullingen, die door henzelf of hun kind zijn verstrekt, te publiceren op de website en social media inclusief foto’s en/of filmmateriaal. Deze verklaring wordt bij het secretariaat bewaard.

 

2. Wettelijke grondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op:

- De noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent; of

- Uw (expliciete) toestemming; of

- Als wij dat dienen te doen op basis van de wet; of

- De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Kans voor een Kind of van een derde, waarbij een belangenafweging zal plaatsvinden tussen de belangen van Stichting Kans voor een Kind en de belangen van de betrokkenen.

 

Intrekken toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

 

3. Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor gerechtvaardigde doeleinden. Stichting Kans voor een Kind verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de volgende gerechtvaardigde doeleinden:

  • Wanneer een wenskind wordt aangemeld bij Stichting Kans voor een Kind worden de persoonsgegevens van de aanmelder verwerkt om contact met deze persoon op te kunnen nemen over de wens van het wenskind;
  • De persoonsgegevens van wensgezinnen worden verwerkt zodat wij hen kunnen informeren of wij de wens tot stand kunnen brengen;
  • Wij verwerken persoonsgegevens van donateurs om hun donaties te kunnen verwerken en eventuele vragen en verzoeken te kunnen behandelen;
  • Persoonsgegevens van onze medewerkers worden verwerkt met het doel om sollicitatieprocedures mogelijk te maken, om de personeelsadministratie te voldoen, en het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers)overeenkomsten;
  • Persoonsgegevens van wenskinderen en eventueel wensouders worden waar nodig verstrekt aan wensleveranciers, met het doel hen in staat te stellen de wensvervulling (mede)mogelijk te maken;
  • Het sturen van een nieuwsbrief en andere marketing;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

4. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

Stichting Kans voor een Kind is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wij ons altijd houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit privacyregelgeving. Stichting Kans voor een Kind maakt gebruik van derde partijen om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Deze derde partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van Kans voor een Kind en kwalificeren zich daarom als verwerker.

 

5. Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Stichting Kans voor een Kind deelt indien noodzakelijk persoonsgegevens met externe partijen. Hierbij valt te denken aan partijen die meehelpen bij het organiseren en faciliteren van wensvervullingen.

 

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Stichting Kans voor een Kind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

 

7. Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene diverse rechten. Deze rechten worden toegekend om u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens te geven. U kunt een verzoek doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@kansvooreenkind.nl.

 

Recht op inzage, correctie en gegevensverwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, maar wel verwerkt worden, gecorrigeerd te krijgen. Daarnaast hebt u onder omstandigheden het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens vindt plaats nadat u een schriftelijk verzoek heeft ingediend en uzelf bij ons geïdentificeerd heeft. Identificatie geschied door middel van overlegging van een geldig legitimatiebewijs in aanwezigheid van een medewerker van Stichting Kans voor een Kind, of door middel van het meezenden van een kopie van een geldig legitimatiebewijs met het verzoek via e-mail. Een afschrift van de vastgelegde gegevens wordt vervolgens alleen verstrekt per post.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Dit recht kunt u uitoefenen in de volgende gevallen:

i) Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist. De beperking geldt dan gedurende een periode die Stichting Kans voor een Kind in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

ii) De verwerking van uw persoonsgegevens is niet rechtmatig en u heeft zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens. In plaats daarvan doet u een verzoek tot beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.

iii) Stichting Kans voor een Kind heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze persoonsgegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

iv) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Stichting Kans voor een Kind zwaarder wegen dan die van u.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Deze kopie moet in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm worden verstrekt.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

i) toestemming van de betrokkene; of

ii) de noodzakelijkheid van de uitoefening van de overeenkomst.


Recht van bezwaar

U kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Stichting Kans voor een Kind zal de verwerking dan staken.


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens), indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet overeenkomstig is met wettelijke voorschriften.

 

8. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Stichting Kans voor een Kind hanteert als uitgangspunt dat uw persoonsgegevens in beginsel niet verschaft worden aan derde landen zonder passend beschermingsniveau. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien doorgifte van uw persoonsgegevens aan een derde land zonder passend beschermingsniveau toch noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de wens van een wenskind mogelijk te maken, zal deze doorgifte alleen plaatsvinden nadat wij toestemming van u hebben gekregen.

 

9. Verwijzingen

Onze website en Facebook-pagina bevatten verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Stichting Kans voor een Kind is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving door deze derden.

 

10. Contact opnemen

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Stichting Kans voor een Kind of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via dit e-mail adres: secretariaat@kansvooreenkind.nl.

 

11. Wijzigingen

Ons Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigen resulteren in een hernieuwde versie van dit Privacy Statement, die gepubliceerd zal worden op de website.

 

Versie 1 – 1 juni 2018

 

 


Steun ons met uw bijdrage op rekeningnummer:

IBAN NL 31 RABO 0142071420